ВГОРУ

Сума прописом англійською мовою в LibreOffice Calc

YLC

Опис

LibreOffice Calc не має вбудованої функції, яка на аркуші може відображати числа як англійські слова, але ви можете додати цю можливість, вставивши наведений нижче макрокод функції SpellNum_YouLibreCalc у модуль Basic.

Ця функція дає змогу конвертувати числа у слова в будь-якій валюті за допомогою формули, наприклад, число 22,50 читатиметься як "Twenty Two Dollars and Fifty Cents" або "Twenty Two Pesos and Fifty Centavos".

Це може бути дуже корисним, якщо ви використовуєте Calc як шаблон для заповнення чеків або інших бухгалтерських документів.BASIC код для функції SpellNum_YouLibreCalc

Щоби добавити власну функцію для суми прописом англійською мовою, відкрийте меню Tools - Macros - Edit Macros..., виберіть Module1 і скопіюйте наведений нижче текст коду до вибраного модуля:

 
 Function SpellNum_YouLibreCalc(ByVal MyNumber, Optional CurrNameS, Optional CurrNamePl, Optional CentNameS, Optional CentNamePl, Optional Modifier, Optional CurrPlace, Optional AddZero)
   'moonexcel.com.ua
   Dim Place(9) As String  
   Dim FCalc  As Object
   Dim Dollars, Cents, Temp, DecimalPlace, Count, CalcResult 
   
   If Len(MyNumber) = 0 Then Exit Function  
   
   FCalc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
   
   If IsMissing(CurrNameS) Then CurrNameS = 0
   If IsMissing(CurrNamePl) Then CurrNamePl = 0
   If IsMissing(CentNameS) Then CentNameS = 0
   If IsMissing(CentNamePl) Then CentNamePl = 0
   If IsMissing(Modifier)  Then Modifier  = 0      
   If IsMissing(CurrPlace) Then CurrPlace = 0
   If IsMissing(AddZero)  Then AddZero  = 0
         
   If CurrNameS = 0 Then CurrNameS = ""      
   If CurrNamePl = 0 Then CurrNamePl = ""
   If CentNameS = 0 Then CentNameS = ""   
   If CentNamePl = 0 Then CentNamePl = ""   
   
   Place(2) = " Thousand "
   Place(3) = " Million "
   Place(4) = " Billion "
   Place(5) = " Trillion " 

   MyNumber   = Trim(Str(MyNumber))
   ValMyNumber = Val(MyNumber)
   DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
   
   If DecimalPlace > 0 Then   
    If Modifier = 5 Then
     Cents = GetHundreds(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "000", 3))
    Else 
     Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2))
    End If    
    
    MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
   End If    
      
   Count = 1  
     
   Do While MyNumber <> ""
     Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))     
     If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars     
     If Len(MyNumber) > 3 Then
       MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
     Else
       MyNumber = ""
     End If     
     Count = Count + 1
   Loop                      
                     
   If Modifier = 3 Then
    CalcResult = FCalc.callFunction("MOD", Array(ValMyNumber, 1))
    CalcResult = FCalc.callFunction("ROUND", Array(CalcResult, 2))           
    Cents   = Str(CalcResult * 100) & "/100" 
   End If
   
   If Modifier = 4 Then    
    CalcResult = FCalc.callFunction("MOD", Array(ValMyNumber, 1))         
    CalcResult = FCalc.callFunction("ROUND", Array(CalcResult, 3))           
    Cents   = Str(CalcResult * 1000) & "/1000"       
   End If
   
   If CurrPlace = 1 Then
     If Len(Dollars) = 0 Then 
	    Dollars = CurrNamePl & " Zero"
	   ElseIf Dollars = "One" Then
	    Dollars = CurrNameS & " One"
	   Else
	    Dollars = CurrNamePl & " " & Dollars 
	   End If   
   Else
	   If Len(Dollars) = 0 Then 
	    Dollars = "Zero " & CurrNamePl
	   ElseIf Dollars = "One" Then
	    Dollars = "One " & CurrNameS
	   Else
	    Dollars = Dollars & " " & CurrNamePl    
	   End If 
   End If      
   
   LenCents = Len(Cents) 
   
   If CurrPlace = 1 Then	   
	   If LenCents = 0 Then 
	    Cents = CentNamePl & " Zero"
	   ElseIf Cents = "One" Then
	    Cents = CentNamePl & " One"
	   Else
	    Cents = CentNamePl & " " & Cents 
	   End If
   Else
     If LenCents = 0 Then 
	    Cents = "Zero " & CentNamePl
	   ElseIf Cents = "One" Then
	    Cents = "One " & CentNameS
	   Else
	    Cents = Cents & " " & CentNamePl    
	   End If   
   End If
   
   If Modifier <> 2 Then Cents = " and " & Cents   
     
   If LenCents = 0 And AddZero <> 1 Then Cents = ""   
   
   Select Case Modifier
    Case 1:  SpellNumber = Dollars
    Case 2:  SpellNumber = Cents
    Case Else: SpellNumber = Dollars & Cents  
   End Select      
                
   SpellNum_YouLibreCalc = FCalc.callFunction("TRIM", Array(SpellNumber))
 End Function
 

 Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
   Dim Result As String
   If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
   MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
   'Перетворити розряд сотень
   If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
     Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
   End If
   'Перетворити розряди десятків і одиниць
   If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
     Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
   Else
     Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
   End If
   GetHundreds = Result
 End Function
 

 Function GetTens(TensText)
   Dim Result As String
   'Обнулити значення тимчасової функції
   Result = ""
   'Якщо значення між 10-19...
   If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then  
     Select Case Val(TensText)
       Case 10: Result = "Ten"
       Case 11: Result = "Eleven"
       Case 12: Result = "Twelve"
       Case 13: Result = "Thirteen"
       Case 14: Result = "Fourteen"
       Case 15: Result = "Fifteen"
       Case 16: Result = "Sixteen"
       Case 17: Result = "Seventeen"
       Case 18: Result = "Eighteen"
       Case 19: Result = "Nineteen"
       Case Else
     End Select
   Else 'Якщо значення між 20-99...
     Select Case Val(Left(TensText, 1))
       Case 2: Result = "Twenty "
       Case 3: Result = "Thirty "
       Case 4: Result = "Forty "
       Case 5: Result = "Fifty "
       Case 6: Result = "Sixty "
       Case 7: Result = "Seventy "
       Case 8: Result = "Eighty "
       Case 9: Result = "Ninety "
       Case Else
     End Select
     'Отримати своє місце
     Result = Result & GetDigit(Right(TensText, 1)) 
   End If
   GetTens = Result
 End Function
 

 Function GetDigit(Digit)
   Select Case Val(Digit)
     Case 1: GetDigit = "One"
     Case 2: GetDigit = "Two"
     Case 3: GetDigit = "Three"
     Case 4: GetDigit = "Four"
     Case 5: GetDigit = "Five"
     Case 6: GetDigit = "Six"
     Case 7: GetDigit = "Seven"
     Case 8: GetDigit = "Eight"
     Case 9: GetDigit = "Nine"
     Case Else: GetDigit = ""
   End Select
 End Function
 

Потім, закрийте Macro Editor, поверніться до LibreOffice Calc, виберіть будь-яку клітинку та скористайтеся нашою новою функцією.