ВГОРУ

VBA-Урок 10. Діалогові вікна (Dialog boxes)

Діалогові вікна (Dialog Boxes) в Excel VBA використовуються для відображення інформації користувачу.

Функція MsgBox відображає повідомлення в діалоговому вікні та очікує, що користувач натисне кнопку, після чого, повертає ціле число, яке вказує на те, яку кнопку користувач клацнув.

Найпоширенішим діалоговим вікном є - вікно повідомлень (Message Box), але ми також можемо використовувати діалогове вікно з введенням даних (Input Box).


MsgBox

До теперішнього моменту ми використовували діалогове вікно MsgBox, щоби виводити інформацію на екран.

Sub delete_B2()
  Range("B2").ClearContents
  MsgBox "The contents of B2 have been deleted !" ' "Вміст комірки B2 видалений !"
End Sub

В цьому випадку MsgBox викликається лише з одним аргументом. Див. код нижче:

Зараз ми створимо діалогове вікно, яке проситиме підтвердження для видалення, до того як дві інструкції будуть виконані. Далі є три аргументи, які ми будемо використовувати:

MsgBox([TEXT], [BUTTONS], [TITLE])
 • TEXT: текст діалогового вікна
 • BUTTONS: вибір кнопок (yes, no, cancel тощо) + інші опції
 • TITLE: заголовок діалогового вікна
 • Sub delete_B2()
  
    If MsgBox("Are you sure that you wish to delete the contents of B2 ?", vbYesNo, "Confirm") = vbYes
    Then
     Range("B2").ClearContents
     MsgBox "The contents of B2 have been deleted !"
    End If
    
  End Sub
  

  Результат:

  Private Sub warning(var_text As String)
    MsgBox "Caution : " & var_text & " !"
  End Sub
  
  Sub macro_test()
    If Range("A1") = "" Then
      warning "empty cell"      ' "порожня комірка"
    ElseIf Not IsNumeric(Range("A1")) Then
      warning "non-numerical value" ' "нечислове значення"
    End If
  End Sub
  

  vbYesNo зазначає, що кнопки діалогового вікна є "Yes" і "No", та vbYes представляє кнопку "Yes":

  If MsgBox("Text", vbYesNo, "Title") = vbYes Then 'Якщо кнопка Yes натиснута...
  

  Варіанти використання другого аргументу у MsgBox

  Константа Числове значення Опис
  vbOKOnly0ok - dialog boxes
  vbOKCancel1ok - dialog boxescancel - dialog boxes
  vbAbortRetryIgnore2abort - dialog boxesretry - dialog boxesignore - dialog boxes
  vbYesNoCancel3yes - dialog boxesno - dialog boxescancel - dialog boxes
  vbYesNo4yes - dialog boxesno - dialog boxes
  vbRetryCancel5retry - dialog boxescancel - dialog boxes
  vbCritical16critical - dialog boxes
  vbQuestion32question - dialog boxes
  vbExclamation48exclamation - dialog boxes
  vbInformation64information - dialog boxes

  Приклад використання другого аргументу у MsgBox

  Тут є приклад MsgBox, що буде продовжувати відображатись кожного разу при циклі, допоки користувач тиснутиме Yes:

  Sub humor()
    Do
      If MsgBox("Do you like the Moonexcel site ?", vbYesNo, "Survey") = vbYes Then
        Exit Do ' => Відповідь Yes = Так, ми виходимо з циклу
      End If
    Loop While 1 = 1 ' => Нескінченний цикл
    MsgBox ";-)"
  End Sub
  

  Для відображення нової стрічки ви можете використати функцію Chr з аргументом 10, який відповідає за перенесення стрічки, наприклад:

  MsgBox "Example 1" & Chr(10) & "Example 2" & Chr(10) & Chr(10) & "Example 3"
  

  Отримаємо наступний результат:

  InputBox

  InputBox запитує користувача ввести значення в діалогове вікно, наприклад:

  Sub example()
    Dim result As String
    
    result = InputBox("Text ?", "Title") 'Змінній присвоюється значення, що введене в InputBox
    
    If result <> "" Then 'Якщо значення будь-яке, але не "", то результат буде відображений
      MsgBox result
    End If
  End Sub
  

  Отримаємо наступний результат:

  Третій аргумент може бути використаний для встановлення значення по замовчуванню:

  InputBox("Text ?", "Title", "Default value")
  

  Результат наступний: