TOP

VBA-Ders 10. İletişim kutuları (İletişim kutuları)

Excel VBA içindeki iletişim kutuları (İletişim Kutuları), kullanıcıya bilgi görüntülemek için kullanılır.

MsgBox işlevi bir iletişim kutusunda bir mesaj görüntüler ve kullanıcının bir düğmeyi tıklatmasını bekler, ardından kullanıcının hangi düğmeyi tıklattığını belirten bir tam sayı döndürür.

En yaygın iletişim kutusu Mesaj Kutusu'dur, ancak Giriş Kutusunu da kullanabiliriz.


MsgBox

Şu ana kadar bilgileri ekranda görüntülemek için MsgBox iletişim kutusunu kullandık.

Sub delete_B2()
  Range("B2").ClearContents
  MsgBox "The contents of B2 have been deleted !" '"B2 hücresinin içeriği silindi!"
End Sub

Bu durumda MsgBox yalnızca bir argümanla çağrılır. Görmek aşağıdaki kod:

Şimdi iki talimat yürütülmeden önce silme işleminin onaylanmasını isteyecek bir iletişim kutusu oluşturacağız. O zaman kullanacağımız üç argüman var:

MsgBox([TEXT], [BUTTONS], [TITLE])
 • TEXT: iletişim kutusu metni
 • BUTTONS: düğmelerin seçimi (evet, hayır, iptal vb.) + diğer seçenekler
 • TITLE: iletişim kutusu başlığı
 • Sub delete_B2()
  
    If MsgBox("Are you sure that you wish to delete the contents of B2 ?", vbYesNo, "Confirm") = vbYes
    Then
     Range("B2").ClearContents
     MsgBox "The contents of B2 have been deleted !"
    End If
    
  End Sub
  

  Sonuç:

  Private Sub warning(var_text As String)
    MsgBox "Caution : " & var_text & " !"
  End Sub
  
  Sub macro_test()
    If Range("A1") = "" Then
      warning "empty cell"      '"boş hücre"
    ElseIf Not IsNumeric(Range("A1")) Then
      warning "non-numerical value" '"sayısal olmayan değer"
    End If
  End Sub
  

  vbYesNo, iletişim düğmelerinin "Yes" ve "No" olduğunu belirtir ve vbYes, "Yes" düğmesini temsil eder:

  If MsgBox("Text", vbYesNo, "Title") = vbYes Then 'Yes düğmesine basılırsa...
  

  MsgBox'da ikinci argümanı kullanma seçenekleri

  Devamlı Sayısal değer Tanım
  vbOKOnly0ok - dialog boxes
  vbOKCancel1ok - dialog boxescancel - dialog boxes
  vbAbortRetryIgnore2abort - dialog boxesretry - dialog boxesignore - dialog boxes
  vbYesNoCancel3yes - dialog boxesno - dialog boxescancel - dialog boxes
  vbYesNo4yes - dialog boxesno - dialog boxes
  vbRetryCancel5retry - dialog boxescancel - dialog boxes
  vbCritical16critical - dialog boxes
  vbQuestion32question - dialog boxes
  vbExclamation48exclamation - dialog boxes
  vbInformation64information - dialog boxes

  MsgBox'da ikinci argümanı kullanma örneği

  Burada, kullanıcı Yes tuşuna basana kadar döngüde her seferinde görüntülenmeye devam edecek bir MsgBox örneği verilmiştir:

  Sub humor()
    Do
      If MsgBox("Do you like the Moonexcel site ?", vbYesNo, "Survey") = vbYes Then
        Exit Do '=> Response Yes = Evet, döngüden çıkıyoruz
      End If
    Loop While 1 = 1 '=> Sonsuz döngü
    MsgBox ";-)"
  End Sub
  

  Yeni bir şerit görüntülemek için şeridin taşınmasından sorumlu olan Chr işlevini 10 numaralı bağımsız değişkenle kullanabilirsiniz, örneğin:

  MsgBox "Example 1" & Chr(10) & "Example 2" & Chr(10) & Chr(10) & "Example 3"
  

  Aşağıdaki sonucu elde ederiz:

  Giriş Kutusu

  Bir Giriş Kutusu, kullanıcıdan bir iletişim kutusuna bir değer girmesini ister; örneğin:

  Sub example()
    Dim result As String
    
    result = InputBox("Text ?", "Title") 'Değişkene Giriş Kutusu'na girilen değer atanır.
    
    If result <> "" Then 'Değer "" dışında herhangi bir şeyse sonuç görüntülenecektir
      MsgBox result
    End If
  End Sub
  

  Aşağıdaki sonucu elde ederiz:

  Üçüncü argüman varsayılan değeri ayarlamak için kullanılabilir:

  InputBox("Text ?", "Title", "Default value")
  

  Sonuç aşağıdaki gibidir: