ВГОРУ

Google Перекладач в LibreOffice Calc

YLC

Опис

Стандартний функціонал програми LibreOffice Calc не містить функцій для перекладу тексту на інші мови. Проте, будь який користувач може створити таку функцію самостійно.

В даній статті ми розглянемо користувацьку функцію GoogleTranslate_YouLibreCalc(), яка дозволить вам перекладати текст безпосередньо в комірці на будь-якому робочому аркуші.

Для перекладу тексту функція використовує сайт "Google Перекладач" та може використовуватись в будь-яких формулах як самостійно, так і спільно з іншими стандартними функціями.BASIC код для функції Google Translate

Щоб додати функцію Google Translate, відкрийте меню Tools - Macros - Edit Macros..., виберіть Module1 і скопіюйте наведений нижче текст до модуля:

Option VBASupport 1

Function GoogleTranslate_YouLibreCalc(TextToTranslate As String, SrcLang As String, TrgLang As String)
 'moonexcel.com.ua 
 Dim FCalc   As Object
 Dim WebsiteURL As String 
 Dim XMLHTTP  As Object
 Dim oHTML   As Object
 Dim HTMLDoc  As HTMLDocument
 Dim ObjClass  As Object
  
 FCalc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess") 
 TextToTranslate = FCalc.callFunction("ENCODEURL", Array(TextToTranslate))
 
 SrcLang = LCase(SrcLang)
 TrgLang = LCase(TrgLang)
 
 IF SrcLang = "zh-cn" Then SrcLang = "zh-CN"
 IF SrcLang = "zh-tw" Then SrcLang = "zh-TW"
 
 IF TrgLang = "zh-cn" Then TrgLang = "zh-CN"
 IF TrgLang = "zh-tw" Then TrgLang = "zh-TW" 
  
 WebsiteURL = "https://translate.google.com/m?sl=" + SrcLang + "&tl=" + TrgLang + "&hl=en&q=" + TextToTranslate
  
 'Виконуємо API звернення до веб-сервера за допомогою AJAX-запиту
 Set XMLHTTP = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
 
 XMLHTTP.Open "GET", WebsiteURL, False 
 XMLHTTP.Send
 
 'Створюємо HTML документ, використовуючи текст відповіді AJAX-запиту
 Set oHTML = CreateObject("HTMLFile")
 With oHTML
    .Open
    .Write XMLHTTP.responseText
    .Close
 End With
 
 'Конвертуємо HTML текст в об'єктну модель за допомогою бібліотеки веб-елементів Microsoft HTML Object Library 
 Set HTMLDoc = oHTML 
 
 Set ObjClass = HTMLDoc.getElementsByClassName("result-container").Item(0)
 If Not ObjClass Is Nothing Then
  GoogleTranslate_YouLibreCalc = ObjClass.innerText  
 End If 
 
 'Звільняємо пам'ять
 Set ObjClass = Nothing
 Set oHTML  = Nothing
 Set XMLHTTP = Nothing 
End Function

Далі, закрийте Macro Editor та поверніться на робочий аркуш LibreOffice Calc, виберіть будь-яку клітинку та скористайтеся нашою новою функцією GoogleTranslate_YouLibreCalc().

Використання розширення YouLibreCalc

Ви також може скористатись функцією GOOGLETRANSLATE() встановивши розширення "YouLibreCalc.oxt". Після цього, дана функція буде доступна у всіх файлах, які будуть відкриті в LibreOffice Calc.