ВГОРУ

Макрос-павук для збору даних з різних файлів

В даній статті розглянемо приклад макросу, який може шукати дані по багатьом робочим книгам та записувати вибрану інформацію в окремий файл-звіт. Для цього відкрийте свою книгу, перейдіть у Visual Basic Editor (Alt+F11), додайте новий бланк модуля (Insert - Module) і скопіюйте цей текст макроса туди:

 Sub Report_file()
'moonexcel.com.ua
Application.ScreenUpdating = False 'відключаємо оновлення екрану

  Set report = Workbooks("Report.xlsb").Worksheets(1)
  find_field = report.[a1]
  
  'викликаємо діалог вибору файлів для імпорту
  FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
   (FileFilter:="All files (*.*), *.*", _
   MultiSelect:=True, Title:="Виберіть файли!")

  If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
    MsgBox "Не вибрано жодного файлу!"
    Exit Sub
  End If
  
  'перебираємо по черзі всі вибрані файли
  m = 1
  While m <= UBound(FilesToOpen)
    Set importWB = Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(m))
    Set importWS = importWB.Worksheets(1)
  
    'перебиоаємо комірки "шапки"
    For Each cell2 In report.Range(report.Cells(1, 2), report.Cells(1, report.UsedRange.Columns.Count))
      On Error Resume Next: Err.Clear
      'шукаємо значення у відкритій книзі
      tr = importWS.UsedRange.Find(find_field).Row
      tc = importWS.UsedRange.Find(find_field).Column
      x = importWS.Range(importWS.Cells(tr, tc), importWS.Cells(20000, tc)).Find(report.Cells(m + 1, 1).Value).Row
      y = importWS.UsedRange.Find(cell2.Value).Column
      'переносимо знайдені значення у файл-звіт
      report.Cells(m + 1, cell2.Column).Value = importWS.Cells(x, y).Value
    Next
    
    importWB.Close savechanges:=False
    m = m + 1
  Wend
     
Application.ScreenUpdating = True
  
End Sub

Після цього можете повернутися в Excel та запустити наш макрос через меню Tools - Macro - Macros (Alt+F8).