TOP

Elementy nieobrotowe (Unpivot)

Opis

Tabele przestawne (pivottables) są potężnym narzędziem do analizy danych. Czasami jednak trzeba cofnąć przestawienie (unpivot) przestawionych danych (inaczej zwane „prostowaniem” lub cofnięciem obrotu danych), aby umieścić je w zwykłym formacie tabeli, tak aby wszystkie podobne wartości znajdowały się w tej samej kolumnie. Jest to konieczne np. w celu utworzenia nowego lub zmodyfikowanego wykresu lub raportu.

Możesz wykonać tę konwersję w Excel za pomocą narzędzia Power Query, ale nie jest to szybkie i niezbyt wygodne. Wypróbujmy inne podejście do wdrażania danych podsumowujących bez Power Query.


Sformułowanie problemu

Wyobraź sobie, że musimy przekonwertować jakiś zbiór danych z tabeli przestawnej na tabelę płaską (Unpivot):

Takie zadanie lepiej rozwiązać za pomocą makra. Napiszmy własną procedurę, która będzie w stanie przekonwertować tabelę krzyżową (tabelę krzyżową) z danymi na zwykły (płaski) format tabeli, co nam ponownie pozwoli utwórz tabele pozmukjujące ze zmienionymi lub uzupełnionymi danymi.

Kod VBA dla procedury UnPivotTable

Otwórz edytor Visual Basic (Usługa - Makro - Edytor Visual Basic), zainstaluj nowy moduł (Insert - Module) i skopiuj tam tekst tego makra:

Sub UnPivotTable()
 'moonexcel.com.ua 
 Dim InVal  As Variant
 Dim OutVal() As Variant
 Dim j, k, i As Long
 Dim NewSheet
 
 i = 1
 InVal = Selection.Formula
 ReDim OutVal(1 To Selection.Count, 1 To 3)
 
 For j = 2 To UBound(InVal, 1)
  For k = 2 To UBound(InVal, 2)
   If InVal(j, k) <> "" Then
    OutVal(i, 1) = InVal(j, 1)
    OutVal(i, 2) = InVal(1, k)
    OutVal(i, 3) = InVal(j, k)
    i = i + 1
   End If
  Next k
 Next j
 
 Set NewSheet = Worksheets.Add
 NewSheet.Range("A1").Resize(UBound(OutVal, 1), 3).Value = OutVal
End Sub 

Następnie możesz zamknąć edytor VBA, wrócić do Excel, wybrać tabelę źródłową (w całości, z nagłówkiem i pierwszą kolumną z krajami) i uruchomić nasze makro poprzez menu Usługa - Makro - Makra (Tools - Macro - Macros) (ALT+F8) .

Makro wstawi nowy arkusz do skoroszytu i utworzy na nim nową, zrekonstruowaną wersję wybranej tabeli. Z taką tabelą można pracować „z pełnym programem”, wykorzystując cały arsenał narzędzi Excel do przetwarzania i analizy dużych tabel.

Powiązane artykuły: