TOP

VBA-Lekcja 7.2. Warunki (Warunki)

Oprócz sprawdzenia warunków If...Then...Else i Select Case możemy także skorzystać z następujących kontroli:

 • porównanie typów danych (funkcje IsNumeric, IsDate, IsEmpty, operator Is Nothing)
 • porównanie typów zmiennych (funkcja VarType)
 • porównywanie kanałów tekstowych (operator Like)

 • Sprawdzanie typu danych

  IsNumeric (funkcja, której używaliśmy w poprzedniej lekcji) zwraca PRAWDĘ (TRUE), jeśli wartość jest liczbą, i FAŁSZ (FALSE), jeśli - nie jest liczbą:

  If IsNumeric(Range("A1")) = True Then 'JEŚLI WARTOŚĆ JEST LICZBĄ...
  

  Poniższy kod daje taki sam efekt jak poprzedni (nie musimy dołączać = True, ponieważ sama konstrukcja jest sprawdzaniem warunku):

  If IsNumeric(Range("A1")) = True Then 'JEŚLI WARTOŚĆ JEST LICZBĄ...
  

  Jeżeli chcemy sprawdzić czy dana wartość nie jest liczbą, możemy to zrobić na dwa sposoby:

  If IsNumeric(Range("A1")) = False Then 'JEŚLI WARTOŚĆ NIE JEST LICZBĄ...
  
  If Not IsNumeric(Range("A1")) Then 'JEŚLI WARTOŚĆ NIE JEST LICZBĄ...
  

  Przyjrzyjmy się kilku innym funkcjom podobnym do IsNumeric:

  If IsDate(Range("A1")) Then 'JEŚLI WARTOŚĆ JEST DATĄ...
  
  If IsEmpty(Range("A1")) Then 'JEŚLI PUSTY...
  
  If var_object Is Nothing Then 'JEŚLI PRZEDMIOT NIE JEST ZDEFINIOWANY...
  

  Sprawdzanie typu zmiennej

  Aby wykonać polecenia w oparciu o typ zmiennej, będziemy musieli skorzystać z funkcji VarType.

  Lista typów zmiennych pojawi się po wpisaniu znaku „=”:

  If VarType(my_variable) = vbInteger Then 'JEŚLI my_variable jest zmienną typu Integer ...
  

  Wartości stałych:

  Stały Wartość
  vbEmpty0
  vbNull1
  vbInteger2
  vbLong3
  vbSingle4
  vbDouble5
  vbCurrency6
  vbDate7
  vbString8
  vbObject9
  vbError10
   If VarType(my_variable) = vbInteger Then 'JEŚLI my_variable jest zmienną typu Integer ...
   'Jest identyczny z:
   If VarType(my_variable) = 2 Then 'JEŚLI my_variable jest zmienną typu Integer ...
  

  Porównaj kanały tekstowe (Like)

  Nieco wcześniej użyliśmy następującego fragmentu kodu:

  my_variable = "Example 12345"
  
  If my_variable = "Example 12345" Then '=> PRAWDA (TRUE)
  

  W tym przypadku obie taśmy są takie same, ale jeśli chcemy sprawdzić, czy zmienna zawiera wartość „12345”; nie biorąc pod uwagę innych znaków, wówczas powinniśmy użyć polecenia Like, a operatora * (gwiazdka) przed i po wartości, której szukamy.

  Operator * (gwiazdka) jest odszyfrowywany jako: dowolny znak lub zestaw znaków:

  my_variable = "Example 12345"
  
  If my_variable Like "*12345*" Then '=> PRAWDA (TRUE)
  

  Operator # (hash) jest dekodowany jako: dowolny pojedynczy znak numeryczny od 0 do 9:

  my_variable = "Example 12345"
  
  If my_variable Like "Example 12###" Then '=> PRAWDA (TRUE)
  

  Operator? (znak zapytania) jest odczytywany jako: dowolny pojedynczy znak:

  my_variable = "Example 12345"
  
  If my_variable Like "?xample?1234?" Then '=> PRAWDA (TRUE)
  

  W ten sam sposób możemy również użyć określonych znaków lub zestawu znaków:

  my_variable = "Example 12345"
  
  If my_variable Like "[DEF]xample 1234[4-7]" Then '=> PRAWDA (TRUE)
  

  Operator! (wykrzyknik) dodany po [ będzie oznaczać: dowolny znak nieujęty w nawiasy kwadratowe:

  my_variable = "Example 12345"
  
  If my_variable Like "[!GHIJ]xample 1234[!6-9]" Then '=> PRAWDA (TRUE)
  
  W tym kontekście wielkie litery nie są równoznaczne z tymi samymi małymi literami. Jeżeli nie chcesz rozróżniać wielkich i małych liter, po prostu napisz na początku modułu polecenie Option Compare Text.