TOP

VBA-Lekcja 6.1. Typy danych (Variables)

Za pomocą zmiennych możemy zapisać wszelkiego rodzaju informacje, takie jak: liczby, tekst, data itp.

Zmienna (Variable) to nazwany obszar pamięci używany do przechowywania pojedynczej wartości. Wartość zmiennej można zmienić podczas wykonywania kodu.

Kiedy deklarujemy zmienną (za pomocą instrukcji Dim), przydzielamy konkretny obszar pamięci i przypisujemy mu nazwę w celu łatwego odniesienia.

Poniżej znajdują się podstawowe zasady nazewnictwa zmiennych:

 • Musisz użyć litery jako pierwszego znaku;
 • W nazwie nie można używać spacji, kropki (.), wykrzyknika (!) ani symboli @, &, $, #;
 • Nazwa nie może przekraczać 255 znaków;
 • Nie możesz używać zastrzeżonych słów kluczowych Visual Basic jako nazwy zmiennej.

 • Rozważmy pierwszy przykład:

  Sub variables()
    'Zadeklaruj zmienną jako liczbę całkowitą
    Dim my_variable As Integer
    'Zmiennej przypisujemy określoną wartość
    my_variable = 12
    'Wartość zmiennej wyświetlamy w oknie komunikatu
    MsgBox my_variable
  End Sub
  

  Pierwsza linia kodu deklaruje zmienną:

    Dim my_variable As Integer
  
 • Dim: definicja zmiennej
 • my_variable: nazwa zmiennej
 • As: definicja typu zmiennej
 • Integer: typ zmiennej
 • Ogólnie rzecz biorąc, deklarowanie zmiennych nie jest wymagane i kod będzie działać, ale jest to zdecydowanie zalecane. Ułatwia to pracę z nimi, znajdowanie ich i rozwiązywanie różnych problemów. Zasadniczo deklarowanie zmiennych jest dobrym nawykiem programistycznym.

  Typ zmiennej wskazuje na charakter jej zawartości (tekst, liczba, data itp.).

  Druga wstążka przypisuje wartość zmiennej:

    my_variable = 12
  

  I wreszcie trzecia wstążka wyświetla wartość zmiennej w oknie komunikatu:

    MsgBox my_variable
  

  Wynik wykonania kodu będzie następujący:

  Rodzaje zmiennych

  Nazwa Typ Opis Symbol
  Byte Numeryczny Liczba całkowita z zakresu od 0 do 255
  Integer Numeryczny Liczba całkowita z zakresu od -32'768 do 32'767 %
  Long Numeryczny Liczba całkowita z zakresu - 2'147'483'648 i 2'147'483'647 &
  Currency Numeryczny Naprawiono dziesiętny pomiędzy -922'337'203'685'477.5808 i 922'337'203'685'477.5807 @
  Single Numeryczny Liczba zmiennoprzecinkowa dziesiętna z zakresu od -3,402823E38 do 3,402823E38 !
  Double Numeryczny Liczba dziesiętna zmiennoprzecinkowa z zakresu od -1,79769313486232D308 do 1,79769313486232D308 #
  String Tekst Tekst $
  Date Data Data i godzina
  Boolean Wartość logiczna Prawda (tak) lub fałsz (nie)
  Object Obiekt Microsoft Object
  Variant Inny Dowolny typ danych (typ domyślny, jeśli zmienna nie jest zdefiniowana)

  Rozważmy kilka przykładów z różnymi typami zmiennych:

   'Liczba całkowita
   Dim nbInteger As Integer
   nbInteger = 12345
    
   'Liczba dziesiętna
   Dim nbComma As Single
   nbComma = 123.45
  
   'Tekst
   Dim varText As String
   varText = "moonexcel.com.ua"
  
   'Data
   Dim varDate As Date
   varDate = "24.08.2012"
  
   'Wartość logiczna Prawda/Fałsz
   Dim varBoolean As Boolean
   varBoolean = True
    
   'Obiekt (arkusz jako typ zmiennej)
   Dim varSheet As Worksheet
   Set varSheet = Sheets("Sheet2") 'Set => przypisanie wartości zmiennej typu „obiekt”
    
   'Przykład wykorzystania zmiennej typu „obiekt”: aktywacja arkusza
   varSheet.Activate
  

  Symbole wymienione w tabeli można wykorzystać do krótszych deklaracji zmiennych:

   Dim example As Integer
   Dim example%
  

  Te dwa wpisy są identyczne.

  Można także zmusić użytkownika do zadeklarowania zmiennych wpisując na początku modułu komendę Option Explicit. W takim przypadku pojawi się komunikat o błędzie w przypadku wprowadzenia niezadeklarowanej zmiennej.