TOP

Funkcja VBA: Time

Opis

Funkcja VBA Time zwraca bieżący czas systemowy.


Składnia Time

Godzina

Przykład VBA Time

Zaoszczędźmy czas uzyskany przez funkcję Time w komórce A1:

Sub TimeExample1()

  Range("A1") = Time
  
End Sub

Wyświetlanie czasu uzyskanego funkcją Time w formacie tekstowym:

Sub TimeExample2()

  MsgBox Format(Time, "hh\hnn") 'Zwroty np.: 13h24
  
End Sub

Akcję wykonamy tylko wtedy, gdy będzie już co najmniej godzina 17:00:

Sub TimeExample3()

  If Hour(Time) >= 17 Then
    MsgBox "Dzień już prawie się skończył!"
  End If
  
End Sub
Funkcja zwracająca aktualną datę i aktualny czas to funkcja NOW.