TOP

İşlev VBA: Year

Tanım

VBA Year işlevi, belirtilen tarihin yılına karşılık gelen bir tam sayı döndürür.


Sözdizimi Year

Year(tarih)

Örnek VBA Year

Bir tarihten ilgili bilgileri almak için Year işlevini kullanma:

Sub YearExample1()
  
  myDate = #10/30/2020#
  
  MsgBox Year(myDate) 'İade: 2020

End Sub

Bu işlev aynı zamanda metin biçimindeki bir tarihi de kabul eder:

Sub YearExample2()
  
  myDate = "30/10/2020"
  
  MsgBox Year(myDate) 'İade: 2020

End Sub
İçinde bulunulan günü döndüren fonksiyon: DAY.
İçinde bulunulan ayı döndüren fonksiyon MONTH'dir.