TOP

İşlev VBA: InStr

Tanım

VBA INSTR işlevi, karakter dizesindeki değerin ilk bulunan konumuna karşılık gelen bir tamsayıyı (veya eşleşme bulunmazsa 0'ı) döndürür.


Sözdizimi INSTR

InStr(başlangıç_konumu, metin, arama_değeri)

Veya

InStr(başlangıç_konumu, metin, arama_değeri, büyük/küçük harf)

Örnek VBA InStr

"Excel" kelimesinin konumunu belirlemek için InStr işlevini kullanma (aramaya site adının 1. karakterinden başlayarak):

Sub InStrExample1() 
   
  sitename = "www.moonexcel.com.ua" 
  
  '"Excel" kelimesinin sitename içindeki konumu
  position = InStr(1, sitename, "excel") 
   
  MsgBox position 'İade: 9
  
End Sub

"EXCEL" sözcüğünün konumunu bulmak için InStr işlevini kullanmak (bu sefer durumu yok saymak için 4. argümana "1" değerini eklemek):

Sub InStrExample2() 
   
  sitename = "www.moonexcel.com.ua" 
   
  '"EXCEL" kelimesinin sitename içindeki konumu (büyük/küçük harfe duyarlı değildir)
  position = InStr(1, sitename, "EXCEL", 1) 
   
  MsgBox position 'İade: 9
   
End Sub 

METİNİN BİR DEĞER İÇERİĞİNİ KONTROL EDİN

InStr işlevi, bir site adının bir arama dizesi içerip içermediğini belirlemek için de kullanılabilir:

Sub InStrExample3()
  
  sitename = "www.moonexcel.com.ua"
  
  If InStr(1, sitename, "excel") > 0 Then
    MsgBox "Bu yüzden!"
  End If
  
End Sub

Bu örnekte konum bulunursa işlev 0'dan büyük bir sayı döndürür ve bir iletişim kutusu görüntüler.