TOP

İşlev VBA: StrReverse

Tanım

VBA STRREVERSE işlevi, karakterlerin sırasını değiştirdikten sonra bir karakter dizisi döndürür.


Sözdizimi STRREVERSE

StrReverse(değer)

Örnek VBA StrReverse

Farklı değerlerdeki sembollerin sırasını değiştirin:

Sub StrReverseExample()

   MsgBox StrReverse("Excel")        'İade: lecxE
   MsgBox StrReverse("www.moonexcel.com.ua") 'İade: au.moc.lecxenoom.www
   MsgBox StrReverse(1234)          'İade: 4321
   MsgBox StrReverse("stats")        'İade: stats
   MsgBox StrReverse(True)          'İade: eurT
  
End Sub