TOP

SQL İfadeleri


SQL Aritmetik Operatörleri

Şebeke Tanım Örnek
+ Eklemek Try
- Götürmek Try
* çarpmak Try
/ Bölmek Try
% Modül Try

SQL Bitsel Operatörler

Şebeke Tanım
& Pobitov ben
| Bit bazında OR
^ Bit bazında özel OR

SQL Karşılaştırma Operatörleri

Şebeke Tanım Örnek
= Eşittir Try
> Bundan fazla Try
< Az Try
>= Büyük veya eşittir Try
<= Küçük veya eşit Try
<> Eşit değil Try

SQL Bileşik İfadeleri

Şebeke Tanım
+= Ekleme eşittir
-= Çıkarma eşittir
*= Çarpma eşittir
/= Eşittir böl
%= Modül eşittir
&= Bit bazında AND eşittir
^-= Bit bazında özel eşittir
|*= Bit bazında OR eşittir

Mantıksal SQL ifadeleri

Şebeke Tanım Örnek
ALL TRUE tüm alt sorgu değerleri belirtilen koşulla eşleşiyorsa
AND TRUE, AND ile ayrılmış tüm koşullar TRUE ise Try
ANY TRUE alt sorgu değerlerinden herhangi biri belirtilen koşulla eşleşiyorsa
BETWEEN TRUE eğer işlenen karşılaştırma aralığındaysa Try
EXISTS TRUE alt sorgu bir veya daha fazla kayıt döndürürse Try
IN TRUE eğer işlenen ifadeler listesinden birine eşitse Try
LIKE TRUE eğer işlenen kalıpla eşleşiyorsa Try
NOT Koşul(lar) NOT TRUE ise bir kaydı görüntüler Try
OR TRUE, OR ile ayrılmış koşullardan herhangi biri TRUE ise Try
SOME TRUE alt sorgu değerlerinden herhangi biri belirtilen koşulla eşleşiyorsa