TOP

SQL INSERT INTO

SQL INSERT INTO Açıklama

Tabloya yeni kayıtlar eklemek için INSERT INTO talimatı kullanılır.


INSERT INTO Söz Dizimi

INSERT INTO talimatı iki şekilde yazılabilir:

1. Eklenecek sütun adlarını ve değerlerini belirtin:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...)

2. Tablodaki tüm sütunlara değer ekliyorsanız SQL sorgusunda sütun adlarını belirtmenize gerek yoktur. Ancak değerlerin sırasının tablodaki sütunların sırasına uygun olduğundan emin olun. Burada INSERT INTO sözdizimi şöyle olacaktır:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...)

Gösteri veritabanı

Aşağıda "Northwind" veritabanının "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek verilmiştir:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland

INSERT INTO Örnek

Aşağıdaki SQL ifadesi "Customers" tablosuna yeni bir kayıt ekler:

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway')

"Customers" tablosundaki seçim artık şöyle görünecek:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal Tom B. Erichsen Skagen 21 Stavanger 4006 Norway
CustomerID alanına herhangi bir sayı koymadığımızı fark ettiniz mi? CustomerID sütunu, tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde sistem tarafından doldurulacak, otomatik numaralandırılmış bir alandır.

Verileri yalnızca belirtilen sütunlara ekleyin

Ayrıca yalnızca belirli sütunlara veri ekleyebilirsiniz.

Aşağıdaki SQL ifadesi yeni bir kayıt ekleyecektir ancak yalnızca "CustomerName", "City" ve "Country" sütunlarındaki veriler (CustomerID otomatik olarak güncellenecektir):

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway')

"Customers" tablosundaki seçim artık şöyle görünecek:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal null null Stavanger null Norway