TOP

SQL INSERT INTO

SQL INSERT INTO Opis

Instrukcja INSERT INTO służy do wstawiania nowych rekordów do tabeli.


INSERT INTO Składnia

Instrukcję INSERT INTO można zapisać na dwa sposoby:

1. Określ nazwy kolumn i wartości do wstawienia:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...)

2. Jeśli dodajesz wartości dla wszystkich kolumn w tabeli, nie musisz podawać nazw kolumn w zapytaniu SQL. Upewnij się jednak, że kolejność wartości jest zgodna z kolejnością kolumn w tabeli. Tutaj składnia INSERT INTO będzie następująca:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...)

Baza demonstracyjna

Poniżej znajduje się przykład z tabeli „Customers” („Klienci”) bazy danych „Northwind”:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland

INSERT INTO Przykład

Następująca instrukcja SQL wstawia nowy rekord do tabeli „Customers”:

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway')

Wybór z tabeli „Customers” będzie teraz wyglądał następująco:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal Tom B. Erichsen Skagen 21 Stavanger 4006 Norway
Czy zauważyłeś, że w polu CustomerID nie umieściliśmy żadnych liczb? Kolumna CustomerID to pole automatycznie numerowane, które zostanie wypełnione przez system po dodaniu nowego rekordu do tabeli.

Wstaw dane tylko do określonych kolumn

Możesz także wstawić dane tylko w niektórych kolumnach.

Poniższa instrukcja SQL wstawi nowy rekord, ale tylko dane w kolumnach „CustomerName”, „City” i „Country” (CustomerID zostaną zaktualizowane automatycznie):

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway')

Wybór z tabeli „Customers” będzie teraz wyglądał następująco:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90 Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91 Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal null null Stavanger null Norway